top of page

Angående Mjøsa og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Mjøsa Strandeierforening ønsker å etablere dialog vedrørende strandsonen rundt Mjøsa. Foreningen er en frivillig, ideell, demokratisk og ikke fortjenestebasert medlemsorganisasjon som skal ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene. Medlemmene er eiere av eiendom som grenser til Mjøsa.

Ved revidering av de statlige retningslinjene i 2021 ble det gjort en del oppmykninger for soner med lite utbyggingspress i strandsonen. Vi i foreningen ønsker dialog for å se på Mjøsa, strandsonen, bruk og tilgjengelighet for allmenheten og eiere.

-

 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble revidert i mai 2021.

De reviderte retningslinjene gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten, der dette ikke er i strid med andre viktige hensyn. Samtidig videreføres strenge regler i Oslofjorden og i pressområdene i Sør- og Midt-Norge.

Målet med revisjonen var å oppnå en mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet, samtidig som rekreasjonsmuligheter, naturverdier og vern av kulturlandskap ivaretas.

I hele strandsonen skal det fortsatt tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.

-

 

I Sverige endrer de nå strandloven slik at man i grisgrendte strøk kan bygge brygge eller badehus på eiendommen sin.


 

I forbindelse med at Sverige får ny statsminister må de ha støtte fra Centerpartiet. De krever og får gjennomslag for en endring av strandloven i grisgrente strøk (se vedlagte utklipp fra Annie Løøf, Centerleder sin facebookside). Mjøsa Strandeierforening mener at endringer også bør skje i Norge.

I Norge har vi en lov som er egnet for å ivareta friluftsinteressene langs Oslofjorden og andre bynærestrøk, men som oppleves unødvendig strenge i resten av landet. Rundt Mjøsa er det mye natur. En tur med Skibladner går i lange strekninger der man bare ser skogsområder med «ørder, furu og gran». Noen av disse områdene er viktige for dyre- og plantelivet og bør tas vare på, men i mange områder vil en rydding og tilrettelegging langs strandlinja være til nytte for allmennheten, bosetting og friluftslivet.

Mange bygder rundt Mjøsa har behov for nye innbyggere for å opprettholde folketall og servicetilbud. Da må man kunne bruke Mjøsa som den bolystperlen den er. Å kunne ha en brygge, et badehus, en hytte eller hus ved strandkanten, vil kunne være viktig for trivsel og valg av bosted.

 

Det er alltid interessant å se hva som er formålet med en lov. Plan og bygningsloven, som styrer bygging i strandsonen, sier at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.»

Vi vil påstå at bærekraftig utvikling i denne sammenheng må inneholde det å fremme bolyst i området.

Samtidig er det naturligvis viktig å sørge for at områdene ikke blir privatisert, men at man sørger for allmennhetens tilgang. Nå er mange av Mjøsas strender utilgjengelig fra land eller vann i store områder, fordi vegetasjonen er vill og ugjennomtrengelig. Det å lage strandpromenader, stier og badeplasser, kan lett kombineres med andre innretninger.

Mjøsa Strandeierforening sender denne henvendelsen til Innlandet Fylkeskommune og stortingsrepresentanter for Innlandet for å få dem til å følge opp denne saken mot Storting og Regjering.

 

 

SVERIGE: ANNIE LØØF, CENTEPARTIET

 

«Centerpartiet har drivit igenom det största upphävandet av strandskyddet sedan reglerna infördes år 1975. Äntligen tas fullständigt orimliga regler som skapat stora hinder för landsbygdsutvecklingen bort.

Det generella strandskyddet tas bort för små bäckar, sjöar, vattendrag och anlagda vatten. I Sverige finns hundratusentals sjöar som är mindre än 1 hektar, där strandskyddet nu upphävs. Det finns över en miljon kilometer vattendrag som är smalare än 2 meter, där man nu kommer att kunna bygga.

Det gör att det nu blir lättare att bygga strandnära i fler delar av landet. Genom de nya reglerna för strandnära utvecklingsområden flyttar vi dessutom makten närmare människor och ger kommunerna mycket större möjligheter att utveckla attraktiva miljöer där människor kan bo, arbeta och utveckla företag.

Det är tydligt att lättnaderna kommer att göra verklig skillnad för väldigt många människor.»


 

 Comments


bottom of page